நிர்பயா வழக்கு விவகாரத்தில், கருணை மனு நிராகரிப்பு...!!