பருக் அப்துல்லாவுக்கு இந்தியாவில் வாழ்வது மூச்சு முட்டினால், நாட்டை விட்டு வெளியேற வேண்டும் - ஆர்எஸ்எஸ் இந்திரேஷ் குமார்.!