19 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு விஸ்வரூபம் எடுக்கும் வீரப்பன் வழக்கு., கலக்கத்தில் வீரப்பன் கூட்டாளிகள்!!