10 மாணவர்கள் காத்திருப்பு., மிகுந்த ஏமாற்றத்தில் மருத்துவர் இராமதாஸ்.! வெளியாகுமா அந்த அறிவிப்பு.!