மன அழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்த, சின்ன, சின்ன உடற்பயிற்சிகள்.!