ஸ்டாலின் கிராமசபை என்ற பெயரில் நாடகம் நடத்துகிறார்!! வைத்திலிங்கம் எம்.பி.அதிரடி!!