உதகை | தொட்டபெட்டா சிகரம் செல்ல திடீர் தடை! காரணம் என்ன?