சர்க்கரை நோயிற்கு இதில் எல்லாம் தீர்வு இருக்கின்றதா.?!