2 பயிற்சி விமானிகளுடன் சென்ற விமானம் விழுந்து விபத்து.. விமானிகளின் நிலை என்ன?