பள்ளத்தில் சிக்கிய சாரங்கபாணி கோயில் தேர்! தேரோட்டம் தடை.!