தமிழ்நாடு | விநாயகர் சிலை கரைக்க சென்ற சிறுவர்கள் பலி!