பாசிப்பயரில், இத்தனை பயன்களா.? தெரிந்தால் விட்டு வைக்க மாட்டீர்கள்.!!