சுவாமி பிரசாத் மவுர்யாவின் நாக்கை வெட்டுபவர்களுக்கு ரூ.50 ஆயிரம் பரிசு -