இந்தியாவில் பல திருமணங்களை செய்வதில் இஸ்லாமியர்களை முந்திய கிருஸ்த்துவர்கள்!