கோடையில் குழந்தைகளுக்கு நோய்கள் வராமல் எப்படி தடுப்பது?