உன்னை பற்றி சொல்... உன் நண்பனை பற்றி சொல்கிறேன்.! இன்று சர்வதேச நண்பர்கள்.!!