ஒப்புதல் அளிக்கவில்லை! இன்னும் பரிசீலனையில் தான் உள்ளது! - ஆளுநர் ஆர்.என் ரவி விளக்கம்!