நுரையீரல் சளி தொல்லையா... இதனை செய்தால் போதும் உடனே வெளியேறிவிடும்.!