துண்டுதுண்டாக கண்டெடுக்கப்பட்ட எலும்பு கூடு.! விசாரணை பின்னணியில் திடுக்கிடும் உண்மைகள்.!