காதலன் மரணத்தால், பிரிவு தாங்காமல் விஷம் குடித்த காதலி!!