உலகின் தலைசிறந்த ஆட்டக்காரர் ஓய்வு பெற்றார்! தப்பியது கோலியின் சாதனைகள்!