செல்வம், ஆயுள், ஆரோக்கியம்... அனைத்தும் கைகூட... சனிக்கிழமை விரதமிருங்கள்.!!