தமிழகத்தின் 4 மாவட்டங்களில் மட்டும் ஊரடங்கு..? அதிரடி காட்டும் ஆட்சியாளர்கள்.!