திருவிழாவின்போது முளைப்பாரி... எதற்காக போடப்படுகிறது?