தமிழகத்தின் முக்கிய கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் காலமானார்.!