பேரீச்சம்பழத்தை எதெற்கெல்லாம் பயன்படுத்தலாம் தெரியுமா.?