இரு காலும் இல்லை, ஒரு கை இல்லை, ஆனால் தன்னம்பிக்கையால் வென்ற இளைஞன்!