10 நிமிடத்தில் பளபளப்பாக மாற இதை செய்தால் போதும்..!