கடலூர் மாவட்ட மக்களுக்கு அதிர்ச்சி செய்தி.! முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்ட மாவட்ட நிர்வாகம்.!