மீண்டும் பிரதமர் ஆகும் ஜெசிந்தா ஆர்டெர்! உலக தலைவர்கள் வாழ்த்து!