தினம் ஒரு திருத்தலம்... உலகிற்கு முன்னதாக தோன்றிய லிங்கம்... எமனுக்கு தனிக்கோயில்...!!