கமலாலயம் விரைவில் ஆளுநரின் மாளிகையாக மாறும் - எம்பி மாணிக்கம் தாக்கூர்.!