லிப்ஸ்டிக் உதட்டுடன் முத்தம் கொடுப்பது அந்த விஷயத்தை பாதிக்குமா,?