கோவை : வங்கியில் வாங்கிய கடன்.! வளர்ப்பு நாயை வீட்டிற்குள் வைத்து பூட்டிய அதிகாரிகள்.!