மிகப்பெரிய நடிகனாக, இயக்குனராக வந்திருக்க வேண்டியவன் - பாரதிராஜா உருக்கம்!