இந்துக்கள் மீதான வெறுப்பு உலகம் முழுவதும் அதிகரித்து உள்ளாக சொல்கிறது அமெரிக்க ஆராய்ச்சி!