திருப்பதியில் சிரமம் இல்லாமல் வி.ஐ.பி தரிசனம் செய்ய வேண்டுமா? இதை எழுதினால் மட்டும் போதும்.!