ஆப்கானிஸ்தான்: மீண்டும் நடைமுறைக்கு வந்த கசையடி தண்டனை.!