டார்ச் வெளிச்சத்தில் சிகிச்சை அளித்த மருத்துவர்கள்! பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி!