இந்தியாவை ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் நிரந்தர உறுப்பினராக சேர்க்க அமெரிக்கா ஆதரவு.!