"நீ வாடா., அங்க வாடா" வரும் முன்னாள் அஸ்வினிடம் பகிரங்க மன்னிப்பு கேட்ட டிம் பெயின்.!