எங்கு திரும்பினாலும் வெள்ளக்காடு! மீட்பு பணியில் இந்திய இராணுவம்!