ஒரு துளி ஆடை கூட அணியாமல், இப்படியா.? யாருமில்லா இடத்தில் நடிகருடன் புகைப்படம்.!