2020 ஆம் வருடத்தின் மாஸ் படமாக.... சந்தானத்தின் டிக்கிலோனா.!!