சுற்றுலாத்துறையை முடக்கவே போராட்டங்கள்! வேதனையுடன் கூறிய முதலமைச்சர்!