மக்களுக்கு சிறந்த பொங்கல் பரிசு இதான்.. கம்யூனிஸ்ட் எம்.பி உற்சாகம்.!