ஒரு பெண் விவசாய நிலத்தை உழுவதா? கெட்ட சகுனம் என்று கூறி அபராதம் விதித்த பஞ்சாயத்து.!