தங்கர்பச்சானை ஆதரித்து இயக்குனர் மோகன் ஜி பிரச்சாரம்.!!