ஸ்டாலின் ஆட்சியில அதுக்கு மட்டும் பஞ்சமே இல்ல.. அமைச்சர் மேடையில் பேச்சு.!