கோப்பையை தூக்கிய ரஹானே! வீழ்ந்த அணியை தூக்கி நிறுத்தி சாம்பியனான சம்பவம்!